Bransjepionér i miljøarbeid

Ingunn Myklevoll Sjøen

Etter en omfattende kvalifiseringsprosess, har Mediefondet Zefyr i høst blitt Miljøfyrtårnsertifisert. På nyåret tar fondet posisjon som pionér i miljøarbeid rettet mot den norske audiovisuelle bransjen.

 

Flere land i Europa har de siste årene tatt effektive grønne grep for å minske de negative miljøpåvirkningene av audiovisuell (AV) produksjon. Tyskland, Storbritannia, Italia og Frankrike er foregangsland på tiltak og viljen til endring i den europeiske bransjen har generelt sett vist seg å være stor. I Norge er det ennå ikke tatt effektive grep på området, til tross for stort samfunnsmessig fokus og –engasjement på generelle miljøtiltak samt økt bruk av fornybar energi.

 

Enhver bransje må ta innover seg de miljøutfordringene som ligger foran oss. Det grønne skiftet er for lengst i gang og gode tiltak utvikles og gjennomføres i bredt omfang i en rekke andre sektorer. I den audiovisuelle bransjen synes miljøhensyn ennå dessverre i stor grad oversett her i landet. Dette ønsker Mediefondet Zefyr å gjøre noe med – sier Produksjons- og informasjonsrådgiver i Zefyr Ingunn Myklevoll Sjøen

 

Fondet vendte først lupen mot seg selv og har i høst vurdert tilstanden i eget selskap. Ved å gjennomgå en omfattende prosess for å kvalifisere som Miljøfyrtårnsertifisert*, er fondet nå bevisst på hvilke grep som må tas internt for å sikre minst mulig negativ miljøpåvirkning. Neste steg blir å utrede den faktiske situasjonen i bransjen. På grunnlag av funn derfra, vil Zefyr utvikle et praktisk prosjektverktøy til bruk for filmarbeidere i Zefyr regionen. Verktøyet vil bli lansert høsten 2019 og skal bidra til at den audiovisuelle bransjen enkelt og effektivt kan minske sitt miljøavtrykk.

 

Tids- og kostnadsbesparende

 

Produsentenes pressede budsjetter og stramme tidsplaner har sannsynligvis noe av skylda for at tiltak for å spare miljøet ofte oversees eller nedprioriteres i audiovisuell produksjon. Erfaringer fra utlandet viser imidlertid at miljøbesparende tiltak ofte også viser seg å være både effektiviserende og kostnadsbesparende. Zefyr har etterhvert god forståelse for og kunnskap om slike mulige grep. Dette da fondet det siste året har deltatt aktivt i et europeisk nettverk med fokus på området, Green Regio**  Her sitter representanter for de aktørene som har kommet lengst i forhold til bærekraftig audiovisuell produksjon i Europa.

 

Når Zefyr nå tar posisjon som pionér for grønn audiovisuell produksjon i Norge, håper de at sitt engasjement vil være inspirerende for produksjonsmiljøet og øvrige aktører i bransjen.

 

I en stadig voksende bransje og nå som Norge er i ferd med å knytte seg til EUs klimarammeverk, er det viktig å sikre at den negative miljøpåvirkningen blir så liten som mulig, sier Sjøen.

Byråd for klima, kultur og næring i Bergen kommune, Julie Andersland (V), uttaler seg positivt til satsingen på vegne av eierne Bergen kommune og Rogaland fylkeskommune.

Vi er stolte over at det er Zefyr som er først ute som miljøsertifisert filmfond. En av de viktigste politiske sakene for meg er at hensynet til klima, miljø og bærekraft skal gjennomsyre hele samfunnet, især næringslivet. Derfor er det veldig gledelig at Zefyr ønsker å gå foran i dette arbeidet, sier hun.

 

 

* Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Over 5200 virksomheter er sertifisert som Miljøfyrtårn – fra små og mellomstore enkeltvirksomheter, til store konsern og kommuner. Miljøfyrtårn har tilpassede kriterier for over 70 ulike bransjer.

 

** Green Regio er en undergruppe av Cine Regio (paraplyorganisasjon for 44 regionale fond i Europa) som jobber for å øke bevisstheten og dele kunnskap om hvordan en kan oppnå bærekraftig filmproduksjon. Både i form av verktøy, felles standarder og politikk.