For selskaper i Bergen: Fem millioner i ekstraordinære midler fra Bergen kommune

Av MFZ administrasjon

Bergen kommune har sett hvor hardt kulturnæringene rammes av den pågående korona-krisen, og har bevilget 30 millioner til redningspakke til byens kulturbransje. 10 millioner av disse er øremerket hhv. film/TV/spill og musikk, hvor av Mediefondet Zefyr skal forvalte 5 millioner. Midlene er ikke rene tilskuddsmidler, men inngis enten i form av lån eller prosjektinvesteringer på bakgrunn av søknad.

 

Det overordnete formålet er å fremme umiddelbar aktivitet i kulturnæringene i Bergen kommune. Midlene vil således kun ytes til selskaper registrert i Bergen kommune.

Konkret innebærer dette å tilby selskaper i film-, TV og spillbransjen følgende:

i) tilgang på lån på gode vilkår for fortsatt drift og/eller prosjektgjennomføring, og

ii) tilgang på investeringsmidler til prosjekter som er nært forestående, men som uten tilgang til risikovillig kapital ikke ville kunne la seg realisere nå.

Vi vil forsøke å legge til grunn mest mulig likt grunnlag som for musikkbransjen, hvor tilsvarende midler forvaltes av musikkinvesteringsfondet Buzz AS. Det vises til byrådssaken og vår kunngjøring som snarest vil utlyses for nærmere vilkår. Søknadsfrist vil være 02.06.2020.