Kunngjøring 02-2022:

Ingunn Myklevoll Sjøen

Andre søknadsrunde for statstilskudd fra Mediefondet Zefyr i 2022

1.      INNLEDNING
Mediefondet Zefyr ønsker å nøre opp under produksjonsaktiviteten i fondets virksomhetsområde og vil derfor også i årets andre tildelingsrunde prioritere tilskudd til prosjekter hvor produksjon er nært forestående. Videre vil det utlyses midler til utvikling, primært i form av rammetilskudd. Se punkt 2 og 3.
Fondets virksomhet er regulert av Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk og Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon, det årlige tilsagnsbrevet fra NFI samt Fondets retningslinjer for tilskudd med statlige midler. Forøvrig vises til Fondets formål og generelle prioriteringer, som presentert under Søk tilskudd på www.zefyr.no

Vi gjør oppmerksom på at søknader skal sendes inn gjennom søknadssystemet RegPortal. Se nærmere informasjon om dette under punkt 8.

2.     UTVIKLING
Det utlyses i denne runden tilskudd til pakkefinansiering til utvikling av kinofilmer (fiksjon og dokumentar), dramaserier og dokumentarserier (rammetilskudd). Utviklingsstøtte til enkeltstående film- eller tv-produksjoner vil ikke bli prioritert. Det vil forøvrig som vanlig være mulig å søke utviklingsmidler til enkeltstående interaktive produksjoner/dataspill.

2.1 Rammetilskudd
Fondet gir rammetilskudd til utvikling av kinofilmer (fiksjon og dokumentar), dramaserier og dokumentarserier.
Tilskuddet pr. prosjekt vil være på 200.000 kroner og det kan søkes om tilskudd til pakker bestående av to til tre prosjekter – hvert tilskudd blir slik på 400.000 til 600.000 kroner (det skal dermed søkes samlet om prosjektene i pakken under eget søknadskjema for ordningen i Regportal). Tilskuddet skal benyttes til utvikling av de ansøkte prosjekter innenfor en 2-årsperiode. Fondet forbeholder rett til å innvilge støtte til bare deler av prosjektene i søknaden.

Følgende kriterier vil gjelde:

•  Produksjonsselskapets og nøkkelfunksjoners tilknytning til regionen. Produksjonsselskaper
utenfor virksomhetsområdet vil ikke bli prioritert.
•  Produksjonsselskapets soliditet og track-record, samt nøkkelpersoners track-record.
•  Forbruk/spend i det audiovisuelle feltet (AV-spend) delt på søknadsbeløp – AV Spend ratio.
•  Prosjektets bidrag til langsiktig sysselsetting og kompetanseheving i bransjen i Virksomhetsområdet (Agder, Møre & Romsdal, Rogaland, Vestfold & Telemark og Vestland).

Fondet vil dessuten vektlegge kunstneriske kvaliteter og prosjektets målgruppe i vurderingen.
Søknaden må kunne vise til manus eller langt fremskredet treatment, produksjonsselskapets gjennomføringsevner, samt en grundig utviklingsplan for hvert prosjekt i rammen (inklusiv en tentativ finansieringsplan for hele produksjonen).

2.2 Utvikling av interaktive produksjoner/dataspill
Fondet gir tilskudd til utvikling av enkeltstående interaktive produksjoner/dataspill, etter følgende kriterier:
·       Produksjonsselskapets og nøkkelfunksjoners tilknytning til regionen
·       Forbruk/spend i det audiovisuelle feltet (AV-spend) delt på søknadsbeløp
·       Prosjektets bidrag til langsiktig sysselsetting og kompetanseheving i bransjen i Virksomhetsområdet
Fondet vil dessuten vektlegge kunstneriske kvaliteter og prosjektets målgruppe i vurderingen.

3.     PRODUKSJON
 
Fondet prioriterer i denne runden tilskudd til produksjon av kinofilmer (fiksjon og dokumentar), dramaserier og dokumentarserier, etter følgende kriterier:

·       Produksjonsselskapets og nøkkelfunksjoners (manus, regi) tilknytning til regionen.
·       Forbruk/spend i det audiovisuelle feltet (AV-spend).
·       Prosjektets bidrag til langsiktig sysselsetting og kompetanseheving i bransjen i Virksomhetsområdet.
·       Høy grad av bekreftet finansiering.

Søkere av produksjonstilskudd oppfordres til å se hen til de regionale fondenes hovedformål om å gi tilskudd til og investere i primært kommersielle formater (jf. tilskuddsbrev fra NFI), samt forskriftsendringer knyttet til etterhåndstilskudd ikrafttrådt 01.01.2021.  Fondet vil dessuten vektlegge prosjektets kunstneriske kvaliteter og målgruppens størrelse i vurderingen. Se for øvrig punkt 1 og punkt 7.

Prosjekter som har fått tilskudd etter den statlige insentivordningen kan også motta midler fra Zefyrs produksjonstilskuddsordning.

Det minnes om at dokumentasjon på finansiering, distribusjons- eller visningsavtaler og spesifisert kalkyle på AV-spend m.m. skal vedlegges ved innsendelse av søknad.

4.     SAMPRODUKSJONER

Søknad om samproduksjonsmidler med utenlandsk hovedprodusent, behandles løpende. Eget søknadsskjema for ordningen er tilgjengelig på Regportal.

5.     TILSKUDD TIL FELLESTILTAK FOR AUDIOVISUELL BRANSJE

Fondet kan støtte tiltak for profilering av og kompetanseheving for bransjen i Virksomhetsområdet. Tiltakene skal være relevante og tilgjengelige for store deler av bransjen i regionen for å bli vurdert for støtte. Eget søknadsskjema for ordningen er tilgjengelig på Regportal.

6.     MILJØPLAN

Fra 2020 besluttet Zefyr at det skal leveres en plan for miljøtiltak for produksjonen sammen med søknad om støtte til produksjon. Ved sluttrapportering skal de gjennomførte miljøtiltakene og måloppnåelse beskrives. Det stilles i første omgang ikke særskilte krav til detaljeringsgrad eller omfang av en slik plan, men vi anbefaler søkeren om å lese seg opp på kriteriene for bærekraftig film slik de er opplistet på www.green.film. Den innsendte miljøplan vil inngå i grunnlaget for vurdering av statstilskudd. Manglende miljøplan kan føre til at søknaden diskvalifiserer til støtte.

7.     SØKNADSPROSESS

Søknader skal leveres via www.RegPortal.no

Zefyr anmoder søkere om å registrere sitt aksjeselskap og gjøre seg kjent med søknadssystemet i god tid før søknadsfristen. Siste frist for å levere søknad er 16.09.2022 kl. 11.59. Det presiseres at dette tidspunktet er absolutt (systemet blokkerer for innsending kl. 12:00). Vi oppfordrer derfor søkere å sørge for noe tidsmargin ved innsendelsen. Søknaden regnes for levert når søker har mottatt en autogenerert epost-bekreftelse for innsendingen.

Vi minner om at søker må sende inn all dokumentasjon som forespurt i denne kunngjøringen samt i RegPortal, for at søknaden skal kunne behandles. Manglende og/eller mangelfull dokumentasjon kan føre til at søknaden blir avslått. Det er ikke anledning til å ettersende dokumentasjon etter fristen, unntatt når Zefyr ber om dette. Etter innlevering ønsker fondet ikke å diskutere søknaden med søker før vedtak foreligger.

Alle henvendelser i forbindelse med søknader om statstilskudd bes rettet til Ingunn Myklevoll Sjøen (Produksjons- og informasjons rådgiver) – e-post ingunn@zefyr.no  

Fondet benytter etter behov innleid konsulentbistand i vurderingen av søknadene og det må påregnes inntil seks ukers behandlingstid, inkludert styrebehandling.

Bergen/Stavanger 12.08.2022