Kunngjøring - Årets første søknadsrunde for statlige midler

Ingunn Myklevoll Sjøen

Norsk filminstitutt (NFI) ventes i mars 2018 å tildele tilskudd til regionale filmfond for inneværende år. Mediefondet Zefyr (heretter kalt Fondet) påregner å motta et tilskudd i minst samme størrelsesorden som for 2017. Det statlige tilskuddet var da på 9 255 000 kr. Tilskuddet blir bevilget under kap. 334 post 73, jf. Prop. 1 S (2017-2018) for Kulturdepartementet.

Tilskuddet forvaltes i henhold til Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk og Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon, det årlige tilsagnsbrevet fra NFI samt Fondets retningslinjer for tilskudd med statlige midler.

Fondet vil i 2018 tildele andeler av statstilskuddet gjennom to tildelingsrunder med frister i hhv. februar og september/oktober, samt ved løpende tildelinger etter administrative beslutninger for søknader om inntil 100.000 kr.

Søkere bes lese grundig gjennom kunngjøringsdokumentet før innsending av søknad. Neste søknadsfrist er satt til 23. februar 2018.

Last ned kunngjøringen her: Kunngjøring 1. runde 2018

Søknader som har kommet inn før publisering av denne siste kunngjøringen, vil bli behandlet etter Kunngjøring 3. runde 2017