Kunngjøring: Søknadsrunde 01/2017 for statlige midler

Fondet vil i 2017 tildele andeler av statstilskuddet gjennom tre tildelingsrunder med frister i hhv. februar, mai og september/oktober.

Hovedmålet for Fondets anvendelse av statstilskudd vil være å bidra til å realisere prosjekter innen kategoriene langfilm, dramaserier, dokumentarserier og dataspill, som når et stort publikum, er av høy kvalitet, og som samtidig styrker den audiovisuelle industri i Virksomhetsområdet. Videre skal fondet bidra til bedret kjønnsbalanse i den audiovisuelle bransjen og et større mangfold i uttrykksform og målgrupper i norsk audiovisuell produksjon.

Søknader skal leveres via Filmsøk. Siste frist for å levere søknad i første runde av 2017 er fredag 17.02.2017 ved midnatt.

Aktuelle søkere står fritt til å kontakte fondet i forkant av innlevering av søknad. Alle henvendelser i forbindelse med søknader og/eller nye prosjekter for øvrig bes rettet til Ingunn Myklevoll Sjøen (Produksjons- og informasjonsrådgiver) – ingunn@mfz.no.

Det må påregnes inntil seks ukers behandlingstid, inkludert styrebehandling.

Innstillinger på eller under 100.000 kr kan løpende besluttes av administrasjonen.

Informasjon om denne rundens avgrensninger og prioriteringer finnes her:

Kunngjøring statstilskudd runde 1 2017

Fondets overordnede retningslinjer finnes her:

Retningslinjer for tilskudd med statlige midler