Kunngjøring: Årets tredje søknadsrunde for statlige midler

Tredje tildelingsrunde for tilskudd med statlige midler fra Mediefondet Zefyr AS for 2017

Bakgrunn

Norsk filminstitutt (NFI) tildelte 17. mars 2016 et tilskudd på 9 255 000 til Mediefondet Zefyr (heretter kalt Fondet) for inneværende år. Tilskuddet blir bevilget under kap. 334 post 73, jf.  Prop. 1 S (2016-2017) for Kulturdepartementet.

Tilskuddet forvaltes i henhold til Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk og Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon, det årlige tilsagnsbrevet fra NFI samt Fondets retningslinjer for tilskudd med statlige midler.

Fondet vil i 2017 tildele andeler av statstilskuddet gjennom tre tildelingsrunder. De to første fristene var i årets første halvår. Det ble totalt tildelt 6.635.000 kr i disse rundene. Dermed gjenstår 2.620.000 kr til fordeling i andre halvår av 2017.

Søknadsprosess

Fondets retningslinjer kommer til anvendelse for samtlige av de ovennevnte tilskuddsordninger. Søkere anbefales før innlevering av søknad å sette seg inn i disse samt Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk og Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon.

Søknader skal leveres via Filmsøk. Siste frist for å levere søknad er 19.09.2017 ved midnatt. Søknaden regnes for levert når søker har mottatt en autogenerert epost-bekreftelse for innsendingen. Søker må sende inn all dokumentasjon som forespurt i Filmsøk for at søknaden skal kunne behandles. Manglende og/eller mangelfull dokumentasjon kan føre til at søknaden blir avslått eller behandlet i en senere tildelingsrunde. Vær derfor nøye i søknadsskrivingen og fyll inn informasjon i alle felt.  Vi minner om at det ikke er anledning til å ettersende dokumentasjon etter fristen, med unntak av når Fondet ber om dette.

Aktuelle søkere står fritt til å kontakte Fondet i forkant av innlevering av søknad. Alle henvendelser i forbindelse med søknader og/eller nye prosjekter bes rettet til Ingunn Myklevoll Sjøen (produksjons- og informasjonsrådgiver) – ingunn@mfz.no

I behandling av søknadene vil Fondet foreta en teknisk gjennomgang av søknadene og vurdere dem opp mot lovverk, prioriteringer og retningslinjer. Neste ledd i vurderingen vil være kunstnerisk og markedsmessig. Vi vil videre prioritere mellom de kvalifiserbare prosjektene i henhold til hvilke som ventes å gi størst bransjehevende effekt dersom de blir realisert.

Fondet benytter etter behov innleid konsulentbistand i vurderingen av søknadene.

Det må påregnes inntil seks ukers behandlingstid, inkludert styrebehandling.

Innstillinger på eller under 100.000 kr kan løpende besluttes av administrasjonen.

 

Lenker:

Informasjon om denne rundens avgrensninger og prioriteringer finnes her:

Kunngjøring statstilskudd runde 3-2017

Fondets overordnede retningslinjer finnes her:

Retningslinjer for tilskudd med statlige midler