Kunngjøring knyttet til særlige tiltak for Bergen kommune

Av MFZ administrasjon

Særskilte lån og investeringer fra Mediefondet Zefyr vår 2020

 

1.      INNLEDNING

Bergen kommune har bevilget 30 millioner til redningspakke til kommunens kulturbransje på bakgrunn av koronakrisen. Mediefondet Zefyr skal forvalte 5 millioner av disse midlene, øremerket film, TV, spill og visuell kunst. Midlene er ikke rene tilskuddsmidler, men inngis enten i form av lån eller prosjektinvesteringer på bakgrunn av søknad.

Det presiseres at Zefyr er satt til å forvalte en særskilt ordning fra Bergen kommune og at herværende ordning er således utenfor Zefyrs ordinære virke, og reguleres ikke av Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk og Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon. Zefyrs retningslinjer for tilskudd med statlige midler vil imidlertid være veiledende.

 

2.     GENERELLE VILKÅR

Det overordnete formålet er å fremme umiddelbar aktivitet i kulturnæringene i Bergen kommune. Midlene vil således kun ytes til selskaper registrert i Bergen kommune innen film, TV, spill og visuell kunst.

Innvilging av lån eller investering skjer etter søknad fra selskapene. Det må således fremgår tydelig om det søkes om:
i) lån
eller
ii) prosjektinvestering

Søker skal være et AS og ha forretningsadresse i Bergen kommune. Andre selskapsformer kan vurderes, med forutsetning om kommersiell drift.

Søker skal sende informasjon om:

  • organisering (ansatte, styre osv.)
  • økonomi – regnskap siste tre år
  • bakgrunnen for at det søkes lån eller prosjektinvestering
  • kortfattet “executive summary” som inkluderer prosjektets fakta og forutsetninger (bl.a. format, lengde, genre, nøkkel- og rettighetsopphavpersoner, prosjektstatus, est. budsjett, finansieringsstrategi, målgruppe og tiltenkt distribusjonsplattform, mm.).
  • opplysninger om søknader til andre offentlige ordninger/krisepakker fra 2020

Aktuelle kandidater vil bli kontaktet, hvorpå det fremforhandles en ferdig avtale på bakgrunn av de føringer som fremkommer av byrådssaken. Bransjebyggende elementer, særlig hvorvidt midlene vil avstedkomme aktivitet på kort sikt, vil vektes i stor grad. Forøvrig vil sikkerhet, beløp og tidshorisont være elementer som avgjør betingelsene.

Zefyr vil kunne foreta kredittvurderinger.

 

3. VIRKEMIDLER

3.1     Myke lån
Såkalte «myke lån» kan gis med fast rentenivå tilsvarende den gjeldende normrente ved avtaleinngåelse (https://www.skatteetaten.no/satser/normrente-for-beskatning-av-rimelige-lan-hos-arbeidsgiver/) med avdragsfrihet i inntil 12 måneder, med mulighet for ytterligere avdragsfrihet etter nærmere avtale.
Beløp over 400 000 kroner kan gis med rentenivå tilsvarende den til enhver tid gjeldende normrente, men med mulighet for individuelle vurderinger.
Hvert enkelt tilfelle må vurderes mot sikkerhet, tidsramme for lånet og beløp. Det kan være aktuelt å kreve factoringpant eller andre former for sikkerhet i selskapets verdier, som for eksempel sikkerhet i eksisterende katalog, der dette er mulig. Det presiseres at endelig avtale om lån vil være gjenstand for individuelle forhandlinger på bakgrunn av overnevnte.

3.2     Myke prosjektinvesteringer
Såkalte «myke investeringer» innebærer investeringer i prosjekter hvor Zefyrs investering har en høyrere risikoprofil enn det vi anser som markedsmessig. Investeringen knytter seg – som Zefyrs ordinære investeringer – til det spesifikke prosjekts kostnader og inntekter, og er således ikke en investering i selskapet.

Investeringer under 300 000 kroner vil gjøres med forventning om og oppad begrenset krav til 5-10% avkastning over f.eks. to år – men med mulighet for større avkastning i en senere posisjon dersom prosjektet har høy inntjening over tid. Tilbakebetaling av investering med avkastning skjer så snart prosjektet generer inntekter og etter nærmere avtale.   Etter senest 5 år skal ubrukte midler betales tilbake og de brukte midlene anses som tapt dersom prosjektet ikke ser ut til å bli realisert eller gå med overskudd.

For investeringer over 300.000 gjelder samme betingelser, men med avkastningskrav på 10-15%. Betingelser fastsettes på bakgrunn av gjennomføringsevne og posisjon i inntektsstrøm og sannsynlig avkastning.

Det presiseres at endelig avtale om prosjektinvesteringer vil være gjenstand for individuelle forhandlinger på bakgrunn av overnevnte.

 

4. SØKNADSPROSESS

  • Søknader sendes David Leader pr. e-post (ikke i Filmsøk): david@zefyr.no
  • Frist for å levere søknad er 02.06.2020 kl 1200.
  • Søker må sende inn all dokumentasjon som forespurt for at søknaden skal kunne behandles. Manglende og/eller mangelfull dokumentasjon kan føre til at søknaden blir avslått.

Zefyr vil ta kontakt innen senest 14 dager etter fristen for evt. forslag til avtale.

Alle henvendelser i forbindelse med søknader til denne særskilte ordningen bes rettet til
adm.dir. Magnus Thomassen – magnus@zefyr.no / 977 48 015

Fondet benytter etter behov innleid konsulentbistand i vurderingen av søknadene. Det gjelder særlig ved søknader knyttet til andre områder enn film, TV og spill.

Bergen 15.05.2020