Mediefondet Zefyr utlyser ekstraordinære tiltak for å imøtekomme bransjens behov

MFZ

Vedrørende tildelinger fra Mediefondet Zefyr 01/2020 – ekstraordinære tiltak grunnet pandemi

31.03.2020

 

1.         Innledning

Mediefondet Zefyr har naturligvis måttet ta hensyn til den svært spesielle situasjonen knyttet til spredningen av korona-viruset ved vurdering av offentlige tilskudd i årets første runde.

For det første er vi kjent med at mange prosjekter vil måtte utsettes på ubestemt tid. Videre er vi kjent med at bransjen har sterkt behov for umiddelbare inntekter. Vi forsøker derfor å områ oss på en slik måte at vi kan imøtekomme bransjens behov på bredest mulig vis.

Med begrensete midler innebærer dette omdisponeringer, og den prekære situasjonen gjør at vi må foreta en vid tolkning både av kunngjøringen og våre retningslinjer. Vi håper på forståelse for det, og ber om at de følgende punktene leses i sammenheng.

 

2.         Om rundens tildelinger

I inneværende runde prioriterer vi produksjonsstøtte til de prosjektene som er gjennomførbare ihht. produksjonsplan under nåværende omstendigheter.

Dette vil innebære avslag på gode søknader bakgrunn av det vi vurderer som ikke-gjennomførbare produksjonsplaner p.t. – og således at vi ikke binder opp midler til prosjekter som ikke vil la seg gjennomføre pga korona. Vi forsøker å bøte på dette med å åpne for løpende søknader om tilskudd til produksjoner, slik at man kan søke igjen når en gjennomfør produksjonsplan er klar – se neste punkt.

I sum vil det naturligvis bli færre midler til produksjon i 2020 – men vi tror realiteten er at det vil bli færre produksjoner i 2020.

 

3.         Løpende vurdering av søknader om produksjonstilskudd

Det legges opp til løpende behandling av søknader om produksjonsstøtte frem til 01.07.2020, slik at etter hvert som prosjekter er klare for innspilling/produksjon og omstendighetene forøvrig tillater det kan det søkes. Om nødvendig vil vi fortsette med løpende behandling etter nevnte dato.

Vi vil forsøke å behandle søknadene raskt (forhåpentligvis 14 dager, men med forbehold om søknadstilfanget).

Det presiseres at når løpende behandling innføres forventes det at det ikke søkes før man har fått på plass nødvendig finansiering, distribusjons- eller visningsavtaler m.m. som ellers ville måtte ettersendes ved faste søknadsfrister.

 

4.         Ekstraordinær runde – rammetilskudd/utviklingstilskudd

Det vil svært snarlig utlyses en ekstraordinær runde med kun rammetilskudd/utviklingstilskudd. Vilkårene for rammetilskudd vil i utgangspunktet være som tidligere. Tilskuddsordningen vil rette seg mot etablerte produksjonsselskaper registrert i virksomhetsområdet, og prosjekter med kreatører eller annen tilknytning til virksomhetsområdet (på en slik måte at midlene benyttes her) vil prioriteres.

Det vil settes søknadsfrist for dette mot slutten av april, med avgjørelse i månedskiftet april/mai.

Tidligere mottakere av rammetilskudd kan også søke utviklingstilskudd til enkeltprosjekter, eller rammetilskudd for nye prosjekter dersom opprinnelig tilskudd er forbrukt. Dette vil fremgå av kunngjøringen.

 

Bergen, 31.03.2020

Magnus Thomassen
Adm.dir.
Mediefondet Zefyr AS