Miljødokumentkrav for statlige tildelinger

Ingunn Myklevoll Sjøen

Mediefondet Zefyr innfører miljødokumentkrav i de statlige tilskuddsrundene fra 2020.

 

Med hensyn til klimatrusselen og i tråd med Mediefondet Zefyrs miljøfyrtårnstatus*, har fondet besluttet å innføre et miljødokumentkrav for prosjekter som søker midler i våre statlige tilskuddsrunder fra 2020.

 

Kravet vil bestå av at det skal leveres en plan for miljøtiltak for produksjonen sammen med søknaden. Denne skal så følges opp av en rapport om produksjonens gjennomførte miljøtiltak i sluttrapporteringen.

 

Fondet vil oppfordre søkere til å bruke kriterier som presentert på green.film i oppsettet av produksjonens miljøplan. Green Film er et internasjonalt ratesystem for bærekraftig filmproduksjon, som er utviklet for fond, kommisjoner, kringkastere og andre relaterbare institusjoner. Zefyr har nylig har inngått i et europeisk fondssamarbeid om bruk av og videreutvikling av dette systemet via nettverket Cine Regio**.

 

Det er opp til søkeren hvilke og hvor mange kriterier produksjonen skal forsøke å realisere i produksjonsprosessen. Miljøplanens ambisjonsnivå vil forøvrig graderes og telle positivt i søknadsbehandlingen. Dersom det så skulle vise seg å bli et stort gap mellom produksjonens planlagte og de faktisk gjennomførte tiltak, kan det føre til en begrenset avkortning av tildelingsbeløpet.

 

Uunngåelig

 

Grønnfilmansvarlig i Zefyr, Ingunn Myklevoll Sjøen mener at det å begynne å ta større miljøhensyn i AV produksjon er uunngåelig:

 

Miljøfokus i produksjonsprosessen vil sannsynligvis etterhvert komme som et krav også til aktører i AV bransjen. I Tyskland ble miljøbevissthet nevnt i filmlovgivningen og innført som et krav hos det nasjonale filmfondet allerede tilbake i 2017, sier hun.

 

Hun kan videre fortelle at grønn filmproduksjon i dag står høyt på agendaen hos flere av de nasjonale institusjonene på området.

 

Vi vet at Norsk filminstitutt, Produsentforeningen Virke og Norske Filmregissørers forbund har planer og tiltak under utvikling og det er nok flere institusjoner som jobber aktivt med temaet, forteller hun.

 

Produsenter har også begynt å vise mer bevissthet rundt miljøspørsmålet på eget initiativ.

 

På NFIs frokostmøte med Grønn filmproduksjon som tema i april i fjor, hørte vi om Babusjka som har utviklet sin egen miljøtiltaksliste som de bruker i alle ledd av produksjonene sine og i høst kunne vi lese i Rushprint at Indie Film er Miljøfyrtårnsertifisert. Aftenposten Kultur presenterte i november en dobbeltsidig artikkel om det miljøbevisste produksjonsfellesskapet Alternativet, som utfordrer finansieringssystemet til å ta grep for å beholde større deler av den norske produksjonen i landet. Eksemplene er gode, inspirerende og sannsynligvis mange flere, sier Sjøen

 

Da flere av miljøkriteriene som anbefales brukt i Green Film går på økt bruk av regional stab, lokal utstyrsleie samt utstrakt bruk av hjemmelokasjoner, ser Zefyr i tillegg til miljøgevinsten også en regional fordel av innføringen av det nye dokumentkravet. Dette da Zefyrs formål er å fremme audiovisuell produksjon og aktivitet i Zefyrs virksomhetsområde, i tillegg til å utvikle finansieringsgrunnlaget for disse.

 

Zefyr ser også at et økt miljøfokus i produksjoner fondet støtter, kan gi regionen et konkurransefortrinn i forhold til besøkende samproduksjoner.

 

Grønn AV produksjon er i ferd med å bli normen i USA og i flere europeiske land. Å ha en bransje og en logistikk som er forberedt i forhold til det å jobbe miljøbevisst, kan tenkes å bli en faktor i vurderingsprosessen når det skal bestemmes om produksjoner blir lagt til vår region eller ikke, sier Sjøen

 

Miljødokumentkravet innføres fra første søknadsrunde 2020. Mer detaljert informasjon om dette vil bli presentert i rundens Kunngjøring som publiseres om kort tid.

 

 

*Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifiseringsordning driftet av Stiftelsen Miljøfyrtårn. Stiftelsen ble opprettet i 2003 av sentrale organisasjoner i næringsliv og offentlig forvaltning.

**Nettverk for regionale filmfond i Europa