Ny rekord i statlig bevilgning til Zefyr

Ingunn Myklevoll Sjøen

2019 markerer nok et rekordår, etter at Mediefondet Zefyr i dag mottok 10 221 000,- kroner i statlige støttemidler til forvaltning i fondets virksomhetsområde. Midlene vil gå uavkortet til kinofilm, serier og interaktive produksjoner samt bransjetiltak med betydelig regional effekt.

 

For første gang passerer Mediefondet Zefyr i 2019 10 millioner kroner i statstilskudd. Etter fjorårets rekordbevilgning på nesten 9,9 millioner kroner, kommer fondet enda bedre ut i årets tildeling enn noen gang tidligere.

Midlene, som er bevilget fondet etter søknad til Norsk filminstitutt (som forvalter fondspotten under kap. 334 post 73, jf. Prop. 1 S 2018- 2019 for Kulturdepartementet), vil bli delt ut over to søknadsrunder til kinofilmer, serier og interaktive produksjoner samt bransjetiltak rettet mot deltakere i hele fondets virksomhetsområde*.

Prosjekter av høy kvalitet og med betydelig regional spend i den audiovisuelle industrien i regionen vil prioriteres. Internasjonale samproduksjoner med norsk minoritetsprodusent kan også søke om statlige tilskuddsmidler.

 

Bevilgningene til regionale filmfond under kap. 334 post 73 består av 23,3 mill NOK. Bevilgningen fordeles i 2019 etter en ny fordelingsmodell:

a)  80 % av statstilskuddet fordeles etter en aktivitetsbasert indeks ut fra hvor mye midler som tildeles til den regionale aktivitet som bygger mest bransje

b)  20 % av statstilskuddet fordeles etter NFIs vurdering av resultater og foreliggende realistiske planer for hvordan fondet styrker regionen som kraftsenter for film.

c)  Det settes en nedre terskelverdi på 4 500 000 NOK i modellen – som det minste beløp et fond kan oppnå.

 

*Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Aust-Agder, Vest-Agder og Telemark.