Rekordhøyt statstilskudd til Zefyr

Ingunn Myklevoll Sjøen

Mediefondet Zefyr har for 2018 mottatt sitt så langt høyeste statstilskudd. Midlene vil gå uavkortet til kinofilm, serier og interaktive produksjoner samt bransjetiltak med betydelig regional effekt.

 

Norsk filminstitutts tildelinger av statstilskudd til regionale filmfond er klare og som landets største regionale audiovisuelle fond, drar Zefyr igjen i havn den aller største potten. Tildelingsbeløpet er imidlertid enda høyere i år enn det har vært tidligere. Tildelte 9 988 000 kr i år mot 9 255 000 kr i fjor, representerer en økning på 733 000 kr.

 

Det statlige tilskuddet skal tildeles aktivitet i Zefyrs virksomhetsområde*. Statsstøtten deles ut i 2-3 årlige fordelingsrunder, hvor produksjoner av høy kvalitet og med betydelig regional spend i den audiovisuelle industrien i virksomhetsområdet prioriteres. Internasjonale samproduksjoner med norsk minoritetsprodusent kan også søke om statlige tilskuddsmidler.

 

Fordelingsmodell

 

Bevilgningene til regionale filmfond består av et grunntilskudd fastsatt til hvert fond i 2016 (konsolideringen), og et aktivitetsbasert tilskudd. Totalrammen for grunntilskuddet er for 2018 NOK 13 mill. og det aktivitetsbaserte tilskuddet har en totalramme på NOK 7,775 mill. Etter vedtak i Kulturdepartementet, fordeles midlene til grunntilskuddet ut fra antall fylker som deltar som samarbeidspartnere i hver fond. Fylkene må bidra med ressurser til fondet, administrativt eller økonomisk. Midlene avsatt til det aktivitetsbaserte tilskudd, fordeles ut fra andel frisk kapital på søknadstidspunktet, budsjettverdier på de prosjektene fondene ga vesentlig tilskudd til (>1 mill NOK) de siste to kalenderårene før søknad, regionale nøkkelroller i støttede produksjoner og NFIs vurdering av fondenes utøvelse og ambisjon for hvordan de kan styrke regionene som kraftsentre for film.

 

Etter en prøveperiode er fordelingsmodellen nå under evaluering.

 

 

*Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Aust-Agder, Vest-Agder og Telemark.