Rogaland er (foreløpig) filmstøttevinneren på Vestlandet

Leif Tore Lindø for STAVANGER AFTENBLAD 28.06.2017

Etter et halvt år med Bergen+Stavanger-fondet Zefyr har filmbransjen i Rogaland fått mer statlige penger enn de fikk på to år fra Filmkraft Fond, skriver Stavanger Aftenblad.

 

– Jeg tror vi kan blåse «faren over»-signal i Rogaland nå. En kombinasjon av mange gode prosjekter, og en større totalpott, har slått virkelig godt ut for Rogaland, sier Lars Leegaard Marøy.

Han styrer Mediefondet Zefyr, en vestlandskonstruksjon det var en viss skepsis til i Rogaland. Kort fortalt: Filmkraft Fond i Rogaland slo seg sammen med filmfondet Fuzz i Bergen. Sammenslåingen skjedde etter tydelige signaler fra Kulturdepartementet og Stortinget. Lag ett filmfond på Vestlandet, og det vil komme mer penger til filmproduksjon på Vestlandet.

Mange mente dette var en god idé. Ett stort fond på Vestlandet ville ha mer muskler enn flere små. Men ikke alle var like overbevist. Filmbransjen i Rogaland har ikke bare gode erfaringer med denne typen vestlandssamarbeid, og en pengeutdeler med hovedsete i Bergen? Nja, var det så lurt? Både produsenter og andre filmfolk rynket litt på nasen.

Daværende styreleder i Filmkraft, Ragnhild Osmundsen, var også blant skeptikerne.

– Filmkraft Fond bør fortsette fordi vi tror det tjener bransjen best her lokalt. Vi fikk for få midler da vi lå inn under Bergen, derfor ble Filmkraft Rogaland stiftet, sa Osmundsen til Aftenbladet i 2016.

 

Etter et halvår med tildelinger har fondet summert excel arkene sine. Tallene viser at det er Rogalandsprosjektene som topper statistikken. 

 

Større pott
Men det ble ett filmfond, og det fikk navnet Zefyr. Hovedsete ble lagt til Bergen, og Bergen kommune er fondets største eier. Etter 2016 som en interimperiode, er Mediefondet Zefyr nå i sitt første fulle driftsår, med Rogaland fylkeskommune inne på eiersiden, bemannet avdelingskontor i Stavanger samt nye retningslinjer og statlige forskrifter.

Etter et halvår med tildelinger har fondet summert excel-arkene sine. Tallene viser at det er Rogalands-prosjektene som topper statistikken.

Så langt i 2017 har fondet gjennomført to tildelingsrunder for tilskuddsmidlene vi forvalter for staten. Gjennomgangen viser at produksjonsselskaper i Rogaland samlet sett har mottatt 3.185.000 kroner. Dette tilsvarer 48 prosent av fondets statlige tilskuddsmidler i perioden og gjør Rogaland til den klart største mottakeren blant fylkene i fondets virksomhetsområde.

Fondet har i tillegg til de statlige midlene, private investeringskapital til filmprosjekter. Zefyr forvalter i overkant av 40 millioner kroner i kapital fra private investorer. Per i dag går de inn med toppfinansiering i fire til åtte produksjoner hvert år. Disse pengene er ikke med i regnestykket fordi de deles ut etter andre retningslinjer.

Like interessant som den geografiske fordelingen er det at det i kroner og øre nå kommer mer penger til film. Tallene fra det første halve året med full drift viser at produksjonsselskapene i Rogaland har mottatt mer tilskuddsmidler i løpet av seks måneder med Zefyr, enn de gjorde totalt sett gjennom Filmkraft fonds to siste år (2014 og 2015). Det ble da tildelt 3.084.000 kroner til prosjekter med produsent i Rogaland.

(saken fortsetter under bildet)

 

 

Naturlige svingninger?
Forklaringen er altså ikke bare ømhet og vestlandskjærleik fra Bergen. Potten er blitt betydelig større. Zefyr mottar i år 9.250.000 kroner i statlige tilskuddsmidler, betydelig mer enn Filmkraft Fond fikk.

– Forklaringen på de hyggelige tallene for Rogaland er tredelt, sier Lars Leegaard Marøy.

– For det første har vi fått en betydelig økning i statstilskudd. Den totale potten er blitt større. For det andre har bransjen i Rogaland fortsatt å utvikle seg, med flere, bedre og større produksjoner. Det er et resultat av at bransjen er bygget stein for stein, blant annet gjennom Filmkraft og veldig god jobbing fra hele filmmiljøet.

Det siste punktet er, om ikke tilfeldigheter, så naturlige svingninger.

– Det er mange produksjonsklare Rogalands-prosjekter i første halvår av 2017. Her vil det være noen svingninger. En annen gang kan det være et annet fylke som er i Rogalands situasjon.

– Et halvt år er heller ikke veldig godt statistisk grunnlag?

– Det er et poeng, men fondet, i sin nåværende form, har ikke eksistert i mer enn et halvt år. Etter de to første utdelingsrundene har Rogaland i alle fall kommet svært godt ut. I tillegg til tilskudd til Rogalands-prosjekter ser vi også økt produksjonsaktivitet i fylket som følge av prosjekter med produsent utenfra. Maipos oljeserie «Lykkeland», som for øyeblikket er i innspilling i Stavanger, er ett eksempel.

Zefyr har ingen retningslinjer som sier at midlene skal spres geografisk. Prosjekter som kvalifiserer til støtte behandles lik om de er fra Rogaland, Hordaland, Møre eller Agder.

– Kvaliteten og gjennomføringsevnen er det avgjørende. Dersom vi går mange år uten å støtte prosjekter i én region, eller sender alle pengene til ett sted, vil vi naturligvis få et forklaringsproblem. Det vil imidlertid ikke skje, for det jobber veldig godt i filmmiljøer i hele vår region, sier Marøy.

(tilleggsinfo til sak under bildet)

 

 

Om Mediefondet Zefyr

Mediefondet Zefyr forvalter statlige tilskuddsmidlerog investerer privat kapital i spillefilm, dokumentarer, TV-serier, dataspill og VR-produksjoner. Fondet er et trepartssamarbeid mellom regionale offentlige myndigheter, private investorer, og staten ved Kulturdepartementet/Nfi.

Selskapet ble etablert i 2016 etter en fusjon mellom de to regionale fondene Fuzz AS og Filmkraft Fond AS. Selskapet er eid av Bergen kommune og Rogaland fylkeskommune og har samarbeidsavtaler med fylker og kommuner gjennom hele virksomhetsområdet, fra Møre og Romsdal i nord til Agder og Telemark i sør.

Mediefondet Zefyr mottar i år 9.250.000 kroner i statlige tilskuddsmidler.

Fondet har 11 private deltakere som sammen med Bergen kommune og Rogaland kommune har investert 39 millioner kroner. Disse midlene forvaltes som private investeringsmidler.

Mediefondet Zefyr er med dette det største regionale filmfondet i Norge. I nordisk sammenheng kommer de like etter Film i Väst (Västra Götaland, Sverige) i størrelse.