Mediefondet Zefyr åpner nå for søknader til den første av i alt to tildelingsrunder av statlige midler for 2019. Søknadsfrist er fredag 8. mars ved midnatt.

Jan Aksel Angeltvedt

Mediefondet Zefyr åpner nå for søknader til den første av i alt to tildelingsrunder av statlige midler for 2019. Søknadsfrist er fredag 8. mars ved midnatt.

I tråd med Retningslinjer for statstilskudd 2019 ber vi om søknader med sterk regional forankring og ressursbruk innen formatene kinofilm og serier, samt dataspill. I denne tildelingsrunden åpner vi også for søknader om rammetilskudd for utvikling, for regionalt hjemmehørende produsenter med kinofilm- og serieprosjekter.

Fra Kunngjøring 01 2019, fremhever vi følgende:

Generelle prioriteringer

‘På grunn av Fondets begrensede tilskuddsmidler vil en prioritere de prosjekter som med Fondets tilskudd vil være bekreftet (tilnærmet) fullfinansiert. Dette for å unngå å binde opp midler i prosjekter som ikke blir realisert, samtidig som en eventuelt har avslått et annet prosjekt som var realiseringsklart.’

Utvikling

‘Rammetilskudd er fondets hovedsatsing for utviklingstilskudd. Det betyr at lista er høy for å hente ut utviklingsstøtte til enkeltprosjekter. Vi anbefaler derfor at søkere av pre-produksjonsmidler til enkeltprosjekter kontakter fondet før søknad sendes inn. Dette for rådgivning i forhold til prosjektets kvalifiseringsgrad.’

Rammetilskudd

‘Det skal søkes samlet for alle prosjektene i ordningen, med samlet budsjett, finansierings- og fremdriftsplan. Vesentlige avvik fra oppsatt plan, skal forhåndsgodkjennes av Fondet.’

Rammetilskuddet er fra fondets side teknisk sett å betrakte som ett prosjekt, og det søkes ikke for de enkelte prosjektene i rammetilskuddet.

Ta kontakt med oss ved spørsmål:

Film- og serierådgiver Jan Aksel Angeltvedt janaksel@zefyr.no/ 906 04 966

Produksjons og informasjonsrådgiver Ingunn Myklevoll Sjøen ingunn@zefyr.no/ 971 36 738