Statstilskudd, 2. runde 2018 - kunngjøring

Jan Aksel Angeltvedt

Norsk filminstitutt (NFI) tildelte i mars 2018 tilskudd til regionale filmfond for inneværende år. Mediefondet Zefyr (heretter kalt Fondet) mottok et tilskudd på 9 988 000, opp fra 9.255 000 kr for 2017. Tilskuddet blir bevilget under kap. 334 post 73, jf. Prop. 1 S (2017-2018) for Kulturdepartementet.

Tilskuddet forvaltes i henhold til Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk og Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon, det årlige tilsagnsbrevet fra NFI samt Fondets retningslinjer for tilskudd med statlige midler.
Fondet vil i 2018 tildele andeler av statstilskuddet gjennom to tildelingsrunder med frister i hhv. februar og september, samt ved løpende tildelinger etter administrative beslutninger for søknader om inntil 100.000 kr.

Last ned kunngjøringen her: Kunngjøring 2. runde 2018_jaa