Kunngjøring - Tilskuddsmidler runde 2 - 2021

Mediefondet Zefyr mottar årlige statstilskudd fra Kulturdepartementet via Norsk filminstitutt. Disse midlene er øremerket audiovisuell produksjon og aktivitet i fondets virksomhetsområde*.

Statsstøtten deles ut i 2-3 årlige fordelingsrunder.

 

Søknadsrunde 2-2021 for statstilskudd

 

Siste frist for å levere søknad er 10.09.2021 kl. 12.00.

 

Vi oppfordrer søkende produsenter om å kontakte Zefyrs rådgiver (se kunngjøring for detaljer) før man starter søknadsprosessen på RegPortal. Vennligst send prosjektets executive summary til rådgiveren på forhånd (bruk gjerne Executive-Summary-temp som mal eller til referanse).

 

Les den gjeldende kunngjøringen her: Kunngjøring 02-2021

 

Tilskuddet forvaltes i henhold til Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk og Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon, det årlige tilsagnsbrevet fra Norsk filminstitutt samt Fondets retningslinjer for tilskudd med statlige midler.

 

Mediefondet Zefyr forventer at alle søkere er godt kjent med de ovenfornevnte forskriftene, våre retningslinjer samt rundens tilhørende Kunngjøringsdokument som viser til rundens prioriteringer.

 

Søknader leveres i RegPortal

 

Vi gjør oppmerksom på at følgende øvrige forhold også kan vektlegges i søknadsbehandlingen:

– At prosjektet med Fondets tilskudd fremstår som bekreftet (eller tilnærmet bekreftet) fullfinansiert
– At prosjektet er av høy kvalitet og at nøkkelpersonell har betydelig profesjonell erfaring
– At prosjektet har tilstrekkelig behov for midlene (behovsprøving)
– At prosjektet er balansert kjønnsmessig (kjønnskvotering under ellers like omstendigheter)
– At prosjektet tar miljøvennlige hensyn i produksjonsprosessen

 

Søknader registreres i og leveres komplett med alle vedlegg i RegPortal innen utløp av søknadsfristen.

Søknader vil behandles uavhengig av hvor i virksomhetsområdet produsenten har sin primære tilknytning.

 

Innstillinger på eller under 100 000,- kan i utgangspunktet besluttes løpende av administrasjonen. Dersom søknad under denne beløpsgrensen sendes inn tett på en søknadsfrist, vil behandlingen inngå i den aktuelle runden og vedtak fattes av styret. Føringene i den siste publiserte kunngjøringen vil alltid være gjeldende.

 

Avslag og klagerett

Vedtak kan påklages i henhold til Forvaltningsloven. Klagefristen er tre uker etter mottakelse av avslags-/tilsagnsbrev. I klagen skal det begrunnes hvorfor vedtaket oppleves feilaktig. Skriftlig, begrunnet klage sendes Mediefondet Zefyr AS – post@zefyr.no Fondet vil gå gjennom saken på nytt på bakgrunn av klagen. Hvis fondet mener at klagen gir grunnlag for det, kan vedtaket endres. Dersom fondet ikke endrer vedtaket, sendes klagen til behandling hos vår klageinstans Mediaklagenemda. Svar vil sendes søker direkte fra dem når saken er ferdigbehandlet.

 

Hovedformål for Fondets anvendelse av statstilskuddet:

På bakgrunn av informasjonen over og i henhold til den etablerte oppgavefordelingen mellom Mediefondet Zefyr og de tre filmsentre som opererer i det samme geografiske området som Fondet (www.filmkraft.no, www.vestnorskfilm.no, www.sornorskfilm.no), definerer vi formålet med vår anvendelse av statstilskudd på følgende vis:

Å bidra til å realisere prosjekter innen kategoriene langfilm, dramaserier, dokumentarserier og dataspill, som når et stort publikum, er av høy kvalitet, og som samtidig styrker den audiovisuelle industri i Virksomhetsområdet. Videre skal fondet bidra til bedret kjønnsbalanse i den audiovisuelle bransjen, økt miljøbevissthet og et større mangfold i utrykksform og målgrupper i norsk audiovisuell produksjon.

 

*Møre og Romsdal, Vestland, Rogaland, Agder og Vestfold og Telemark .