Kunngjøring - tilskuddsmidler runde 2 - 2023

Ingunn Myklevoll Sjøen

Mediefondet Zefyr mottar årlige statstilskudd fra Kulturdepartementet via Norsk filminstitutt. Disse midlene er øremerket audiovisuell produksjon og aktivitet i fondets virksomhetsområde*.

Statsstøtten deles ut i 2-3 årlige fordelingsrunder.

Vi er nå klar for andre søknadsrunde i 2023. Søknadsfrist er satt til 15. september kl 11.59 (systemet lukkes kl 12:00). Vi minner om at vi har løpende behandling for søknader om samproduksjonstøtte samt søknader med søknadsbeløp under 100 00,- (på alle tilskuddsordninger med unntak av rammetilskudd – som kun kan søkes på ved utlyst søknadsrunde).

 

Vi oppfordrer søkende produsenter om å kontakte Zefyrs rådgiver (se kunngjøring for detaljer) før man starter søknadsprosessen i RegPortal.

 

Les den gjeldende kunngjøringen her  –  Kunngjøring 02 2023

Tilskuddet forvaltes i henhold til Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk og Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon, det årlige tilsagnsbrevet fra Norsk filminstitutt samt Fondets retningslinjer for tilskudd med statlige midler.

 

Mediefondet Zefyr forventer at alle søkere er godt kjent med de ovenfornevnte forskriftene, våre retningslinjer samt rundens tilhørende Kunngjøringsdokument som viser til rundens prioriteringer.

 

Søknader leveres i RegPortal

 

Vi gjør oppmerksom på at følgende øvrige forhold også kan vektlegges i søknadsbehandlingen:

– At prosjektet med Fondets tilskudd fremstår som bekreftet (eller tilnærmet bekreftet) fullfinansiert
– At prosjektet er av høy kvalitet og at nøkkelpersonell har betydelig profesjonell erfaring
– At prosjektet har tilstrekkelig behov for midlene (behovsprøving)
– At prosjektet er balansert kjønnsmessig (kjønnskvotering under ellers like omstendigheter)
– At prosjektet tar miljøvennlige hensyn i produksjonsprosessen

 

Søknader registreres i og leveres komplett med alle vedlegg i RegPortal innen utløp av søknadsfristen.

Søknader vil behandles uavhengig av hvor i virksomhetsområdet produsenten har sin primære tilknytning.

 

Innstillinger på eller under 100 000,- kan i utgangspunktet besluttes løpende av administrasjonen. Dersom søknad under denne beløpsgrensen sendes inn tett på en søknadsfrist, vil behandlingen inngå i den aktuelle runden og vedtak fattes av styret. Føringene i den siste publiserte kunngjøringen vil alltid være gjeldende.

 

Avslag og klagerett

Vedtak kan påklages i henhold til Forvaltningsloven. Klagefristen er tre uker etter mottakelse av avslags-/tilsagnsbrev. I klagen skal det begrunnes hvorfor vedtaket oppleves feilaktig. Skriftlig, begrunnet klage sendes Mediefondet Zefyr AS – post@zefyr.no Fondet vil gå gjennom saken på nytt på bakgrunn av klagen. Hvis fondet mener at klagen gir grunnlag for det, kan vedtaket endres. Dersom fondet ikke endrer vedtaket, sendes klagen til behandling hos vår klageinstans Mediaklagenemda. Svar vil sendes søker direkte fra dem når saken er ferdigbehandlet.

 

Hovedformål for Fondets anvendelse av statstilskuddet:

På bakgrunn av informasjonen over og i henhold til den etablerte oppgavefordelingen mellom Mediefondet Zefyr og de tre filmsentre som opererer i det samme geografiske området som Fondet (www.filmkraft.no, www.vestnorskfilm.no, www.sornorskfilm.no), definerer vi formålet med vår anvendelse av statstilskudd på følgende vis:

Å bidra til å realisere prosjekter innen kategoriene langfilm, dramaserier, dokumentarserier og dataspill, som når et stort publikum, er av høy kvalitet, og som samtidig styrker den audiovisuelle industri i Virksomhetsområdet. Videre skal fondet bidra til bedret kjønnsbalanse i den audiovisuelle bransjen, økt miljøbevissthet og et større mangfold i utrykksform og målgrupper i norsk audiovisuell produksjon.

 

*Møre og Romsdal, Vestland, Rogaland, Agder og Vestfold og Telemark .

Neste søknadsfrist

Høst 2022 – dato TBA

Søk nå

Retningslinjer 2019

Retningslinjer for tilskudd med fondets statlige midler – gjeldende fra 01.01.2019

Les mer

Tildelingsliste 2021

Følgende prosjekt har blitt tildelt støtte i Mediefondet Zefyrs tildeling av statstilskudd i 2021.

Tildelingsliste 2020

Følgende prosjekt har blitt tildelt støtte i Mediefondet Zefyrs tildeling av statstilskudd i 2020.

Tildelingsliste - 2019

Følgende prosjekt har blitt tildelt støtte i Mediefondet Zefyrs tildeling av statstilskudd i 2019.

Les mer

Tildelingsliste - 2018

Følgende prosjekt ble tidelt støtte i Mediefondet Zefyrs tildeling av statstilskudd i 2018.

Les mer

Tildelingsliste - 2017

Følgende prosjekt ble tildelt støtte i Mediefondet Zefyrs tildeling av statstilskudd i 2017.

Les mer