Statstilskudd

Mediefondet Zefyr mottar årlige statstilskudd fra Kulturdepartementet via Norsk filminstitutt. Disse midlene er øremerket audiovisuell produksjon og aktivitet i fondets virksomhetsområde*.

Statsstøtten deles ut i 2-3 årlige fordelingsrunder.

Neste søknadsfrist er 28.02.2020

Tilskuddet forvaltes i henhold til Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk og Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon, det årlige tilsagnsbrevet fra Norsk filminstitutt samt Fondets retningslinjer for tilskudd med statlige midler.

Mediefondet Zefyr forventer at alle søkere er godt kjent med de ovenfor nevnte forskriftene, våre retningslinjer samt rundens tilhørende Kunngjøringsdokument.

Les den den kommende rundens kunngjøring her: (publiseres i slutten av januar 2020)

Søknader leveres i filmsøk

Vi gjør oppmerksom på at følgende øvrige forhold også kan vektlegges i søknadsbehandlingen:

  • Prosjektet med Fondets tilskudd fremstår bekreftet (eller tilnærmet bekreftet) fullfinansiert
  • Prosjektet er av høy kvalitet og at nøkkelpersonell har betydelig profesjonell erfaring
  • Prosjektet har tilstrekkelig behov for midlene (behovsprøving)
  • Prosjektet er balansert kjønnsmessig (kjønnskvotering under ellers like omstendigheter)
  • Prosjektet tar miljøvennlige hensyn i produksjonsprosessen

Søknader registreres i og leveres komplett med alle vedlegg i filmsøkinnen utløp av søknadsfristen.

Søknader vil behandles uavhengig av hvor i virksomhetsområdet produsenten har sin primære tilknytning

Innstillinger på eller under 100 000,- kan i utgangspunktet besluttes løpende av administrasjonen. Dersom søknad under denne beløpsgrensen sendes inn tett på en søknadsfrist, vil behandlingen inngå i den aktuelle runden og vedtak fattes av styret. Føringene i den siste publiserte kunngjøringen vil alltid være gjeldende.

 

Hovedformål for Fondets anvendelse av statstilskuddet:

På bakgrunn av informasjonen over og i henhold til den etablerte oppgavefordelingen mellom Mediefondet Zefyr og de tre filmsentre som opererer i det samme geografiske området som Fondet (www.filmkraft.no,www.vestnorskfilm.no,www.sornorskfilm.no), definerer vi formålet med vår anvendelse av statstilskudd på følgende vis:

Å bidra til å realisere prosjekter innen kategoriene langfilm, dramaserier, dokumentarserier og dataspill, som når et stort publikum, er av høy kvalitet, og som samtidig styrker den audiovisuelle industri i Virksomhetsområdet. Videre skal fondet bidra til bedret kjønnsbalanse i den audiovisuelle bransjen, økt miljøbevissthet og et større mangfold i utrykksform og målgrupper i norsk audiovisuell produksjon.

 

*Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Aust-Agder, Vest-Agder og Telemark.

Neste søknadsfrist

2020 – dato TBC

Søk nå

Retningslinjer 2019

Retningslinjer for tilskudd med fondets statlige midler – gjeldende fra 01.01.2019

Les mer

Tildelingsliste - 2019

Følgende prosjekt har blitt tildelt støtte i Mediefondet Zefyrs tildeling av statstilskudd i 2019.

Les mer

Tildelingsliste - 2017

Følgende prosjekt ble tildelt støtte i Mediefondet Zefyrs tildeling av statstilskudd i 2017.

Les mer