Stor produksjonsaktivitet

Ingunn Myklevoll Sjøen

Søknadsmassen i Mediefondet Zefyrs første tildelingsrunde for 2019, vitner om stor produksjonsaktivitet i regionen. En samlet sum på nesten 7 millioner er nå delt ut til kvalifiserte prosjekter.

 

Styret i Mediefondet Zefyr vedtok tirsdag 09.04 å tildele 6 975 000 statlige støttekroner til følgende prosjekter:

 

Type søknadTittel SøkerTilsagnsbeløp
UtviklingRammetilskudd, ScreenStorySCREEN STORY AS  600 000
ProduksjonTunnelenNORDISK FILM PRODUCTION AS         500 000 
ProduksjonSøstre (MFZ del2)CHEZVILLE AS         750 000 
ProduksjonLuftkastelletCHEZVILLE AS         450 000 
ProduksjonThe Postcard KillingsPCL POSTCARD AS         325 000 
ProduksjonR.I.P. HenryITV STUDIOS NORWAY AS     2 000 000 
ProduksjonRådebankFENOMEN AS         750 000 
ProduksjonTettere på Naturen VILLMARKSFILM AS         200 000 
ProduksjonMarianne-sakenNOVEMBERFILM AS         500 000 
ProduksjonSolen i VRSUBSTANS FILM AS         300 000 
UtviklingNeniaHENCHMAN & GOON AS, Linn Søvig         400 000 
UtviklingMesmerRAIN AS, Vincent Jalland         200 000 
6 975 000

 

Årets første søknadsrunde viser at det er stor produksjonsaktivitet i Zefyr regionen. Av 25 mottatte søknader, var 16 produksjonssøknader og 8 av 12 innvilgede søknader er produksjonssøknader. Dette står i kontrast til fjorårets siste tildelingsrunde, hvor vi mottok flest utviklingssøknader.

 

Fondet ser på det som positivt at vi nå mottar en overvekt søknader fra prosjekter som nærmer seg produksjonsstadiet. Dette bygger opp om Zefyrs rolle som toppfinansiør, som tilsier at finansiering fra fondet i størst mulig grad skal være produksjonsutløsende.

 

Det er gledelig å konstatere at det er stor aktivitet i regionen, og særlig at det er så mange gode og spennende prosjekter som nærmer seg produksjonsbeslutning. Zefyr mottok svært mange sterke søknader i denne runden, og det har vært en krevende jobb å velge ut de beste prosjektene, sier fondets direktør Magnus Thomassen.

 

Fondet gir unntaksvis utviklingstilskudd til enkeltprosjekter i form av pre- produksjonsmidler. Ingen slike tildelinger er foretatt i denne tildelingsrunden. Det kom inn til sammen 6 utviklingssøknader, hvorav 3 var rammetilskuddssøknader. Rammetilskuddsordningen* er Zefyrs satsingsområde på utviklingssiden. Den ble innført i fjor, for å bidra til å skape kontinuitet i prosjektutvikling hos regionale produsenter. Det ble tildelt ett rammetilskudd i denne tildelingsrunden.

 

Som en separat ordning gir fondet også utviklingsstøtte til interaktive produksjoner. Fondet mottok 3 søknader i denne tildelingsrunden. Alle tre prosjektene ble tildelt støtte.

 

Mediefondet Zefyr ønsker å være med på den rivende teknologiske utviklingen som også angår måten man forteller historier på. Vi ser at det er mye spennende som rører seg i regionen både når det gjelder prosjekter og kompetanse – dette er et felt vi vil følge tett fremover.

 

Første tildelingsrunde i 2019 viser også en overvekt av fiksjonsprosjekter. 11 av de mottatte søknadene var prosjekter merket lang fiksjon og 6 av de 12 tildelte prosjektene gikk til prosjekter i denne kategorien. Utover disse var 3 av de tildelte prosjektene dokumentarprosjekter og 3 var interaktive produksjoner – hvorav ett VR prosjekt.

 

Sammenlagt har de tildelte prosjektene et totalbudsjett på 162 529 555 kroner og en oppgitt regional AV spend (spend i audiovisuell næring) på 53 130 970 kroner.

 

Den fylkesvise fordelingen er slik:

 

Fylker
AntallKroner
Hordaland53525000
Rogaland 21200000
Telemark2950000
V-Agd 1300000
A-Agd1500000
Oslo1500000
126975000

 

Prosjektene som har fått tildelt støtte inkluderer følgende antall regionale nøkkelfunksjoner:

Produsent (eller samprodusent): 11

Regissør: 10

Manusforfatter: 8

 

Prosjektene sysselsetter også 12 kvinner i nøkkelfunksjoner (regionale og ikke regionale).

 

Vi vil med dette takke alle søkere og gratulere dere som ble tildelt støtte i denne runden. Vi ser frem til å følge med på prosjektene i fortsettelsen.

 

*Fondet gir utviklingsstøtte i form av rammetilskudd til prosjektutvikling (kinofilm og serier). Tilskudd rettes mot regionale produsenter, med aktivt virke og forretningsadresse i Zefyrs virksomhetsområde. Fondets rammetilskudd har en øvre grense på 600 000 over 2 år for et minimum av 3 prosjekter. Ordningen evalueres fortløpende, og antallet rammetilskudd kunngjøres årlig. Det vil normalt utlyses 1-3 rammetilskudd årlig. Produksjonsforetakene som søker på denne ordningen, skal ha oppnådd gode kunstneriske og/eller kommersielle resultater. Ordningen er også åpen for konstellasjoner av produksjonsselskaper, hvor en erfaren produsent som kan vise til gode resultater (hovedaktør) søker sammen med mindre erfarne produksjonsselskaper med ambisjoner. For å bidra til økt aktivitet i og samarbeid mellom aktører i hele Virksomhetsområdet, vil fondet prioritere søknader fra slike konstellasjoner under ellers like vilkår.