Zefyr åpner for rammetilskudd

Ingunn Myklevoll Sjøen

Kvalifiserte produsenter i Zefyrs virksomhetsområde kan fra første søknadsrunde i 2018 søke om rammetilskudd for prosjektutvikling. – Vi styrker og spisser satsningen på prosjektutvikling, sier fondets direktør.

 

Mediefondet Zefyr har i 2018 besluttet å innføre rammetilksudd for utvikling av kinofilm og serier. Grepet representerer en spissing av selskapets ordning for utviklingstilskudd, og en betydelig økning i midlene som kanaliseres til utvikling.

 

Gjennom de to siste årene har vi mottatt svært mange søknader om utviklingstilskudd. Samtidig har vi hatt en høy bunke produksjonssøknader. Derfor har vi med få unntak avslått utviklingssøknadene.  Nå ønsker vi å bidra til at flere prosjekter av lokale produsenter kan realiseres. Derfor starter vi nå med pakkefinansiert utvikling, sier direktør Lars Leegaard Marøy.

 

Ordningen innføres for å få opp volumet av produksjonsklare prosjekter av produksjonsforetak i regionen, noe fondet per i dag ser for lite av i søkermassen. For å få tilskudd i ordningen må produksjonsselskapet nemlig vise til at det har minst tre prosjekter i utvikling.

 

Vi har erkjent at for å bidra til levedyktige produksjonsforetak i regionen må de produsentene vi hjelper opp, ha konkrete planer om sine neste prosjekter, sier Leegaard Marøy. En skaper ikke industri gjennom å produsere én film.

 

Krav til realiserbarhet

Kravene til det første prosjektet som ønskes realisert i rammen, vil være like høye som fondet har praktisert hittil for utviklingsstøtte. Søkere må i tråd med dette kunne fremvise en troverdig plan for realisering av produksjonen, herunder en tentativ finansieringsplan for hele produksjonsfasen. Dokumentert, og fortrinnsvis kvantifisert interesse fra distributør, TV-kanal eller annet visningsledd og/eller andre finansiører vil styrke en slik plan. Prosjektet skal også normalt også ha tilknyttet regissør på søknadstidspunktet.

Kravene til hvor langt de resterende prosjektene i rammen har kommet i utviklingsprosessen vil naturlig nok være noe mildere, men fondet skal overbevises om at søker kan klare å løfte disse til produksjonsnivå innen utgangen av rammeperioden.

 

Ved å satse på et knippe prosjekter er det større sannsynlighet for at tilskuddsmottakerne klarer å løfte et eller flere av dem. Produksjon av pilot kan vise om prosjektene har livets rett eller ikke, sier Leegaard Marøy.

 

Et eventuelt tilskudd fra fondet skal bidra vesentlig til å styrke prosjektets muligheter for produksjonsfinansiering, da eksempelvis ved at det brukes til å produsere en pilot* for prosjektet.

 

Regionale produsenter og selskapskonstellasjoner

Rammetilskuddsordningen rettes mot regionale produsenter, med aktivt virke og forretningsadresse i Zefyrs virksomhetsområde. Produksjonsforetakene som søker på ordningen skal videre ha oppnådd gode kunstneriske og/eller kommersielle resultater. Ordningen åpnes også for konstellasjoner av produksjonsselskaper, hvor en erfaren produsent som kan vise til gode resultater (hovedaktør) søker sammen med mindre erfarne produksjonsselskaper med ambisjoner. Konstellasjonstankegangen er et grep som tas for å inkludere hele Zefyrs virksomhetsområde.

 

Deler av regionen vår har ikke kommet så langt som andre. Ulike stadier må tas hensyn til. Om flere selskaper finner sammen på kryss av regionen og vi har tro på konstellasjonen og prosjektene, er det en vei inn, sier Leegaard Marøy.

 

For å bidra til økt aktivitet i og samarbeid mellom aktører i hele Virksomhetsområdet, vil fondet prioritere søknader fra slike konstellasjoner under ellers like vilkår

 

Begrenset pott

Totalpotten til rammetilskuddsordningen er begrenset slik at fondet har anledning til å innvilge inntil to rammetilskudd årlig. Rammetilskuddene som blir tildelt vil ha en øvre grense på 600 000,- for et minimum av 3 prosjekter og vil gå over to år. Det skal søkes på hvert av de involverte prosjektene begge årene i rammeperioden. Tilskudd gis til ansøkte prosjekter, men det kan i dialog med fondet åpnes for at ett eller flere prosjekt byttes ut underveis. Fondet vil kun gi tilskudd til utvikling av prosjekter som i sin endelige, realiserte form med stor sannsynlighet vil være kvalifiserbare for produksjonstilskudd fra Fondet.

Zefyr har tro på at rammetilskuddsordningen vil bidra til å øke produksjonsvolumet i regionen. Samtidig vil ordningen kunne bidra til å løfte produksjonsselskaper i Zefyrs virksomhetsområde inn mot den nasjonale satsingen. Nåløyet i Norsk Filminstitutts rammetilskuddsordning er per i dag så trangt at få av selskapene i vår region så langt har mottatt støtte.

* Med pilot menes et ferdigstilt segment av en kinofilm, en dokumentar eller en serie, som er ment å brukes i finansieringen av det ferdige produktet.

 

Zefyrs direktør Lars Leegaard Marøy har tro på at den nye rammetilskuddsordningen vil bidra til at flere prosjekter av lokale produsenter kan realiseres.

 

 


Utviklingstilskudd til enkeltprosjekter – nå kun unntaksvis
Rammetilskuddsordningen representerer nå Zefyrs hovedsatsing for utviklingstilskudd. Det vil imidlertid inntil videre unntaksvis gis utviklingstilskudd til enkeltprosjekter i form av pre-produksjonsmidler. Tilskudd gis normalt ikke til å dekke kostnader knyttet til manusutvikling, dramaturger, research og liknende. Forøvrig gjelder samme krav til realiserbarhet og profesjonalitet som for rammetilskudd.
Søknader fra produksjonsselskap med permanent tilhold i Virksomhetsområdet eller produksjoner som på annet vis kan synliggjøre en særlig sterk regional tilknytning vil bli prioritert i denne ordningen. Etter innføring av rammetilskudd er imidlertid lista enda høyere enn tidligere for å hente ut utviklingsstøtte til enkeltprosjekter. Vi anbefaler derfor at søkere av pre-produksjonsmidler til enkeltprosjekter kontakter fondet før søknad sendes inn. Dette for rådgivning i forhold til prosjektets kvalifiseringsgrad til ordningen.